ALGEMENE VOORWAARDEN  WEBLUST

Definities

 1. WEBLUST : WEBLUST, gevestigd te Rotterdam onder KvK nr. 77695917
 2. Klant: degene met wie WEBLUST een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: WEBLUST en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen,  overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens WEBLUST .
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk k en schriftelijk Zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offert es

 1. Aanbiedingen en offertes van WEBLUST zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukketjik anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 3 maanden gekJig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende term ijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen,tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt WEBLUST zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt WEBLUST slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

Prijzen

 1. Alie prijzen die   WEBLUST  hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alie prijzen op die   WEBLUST  hanteert voor zijn producten of diensten, op zij n website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan WEBLUST te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door WEBLUST vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van WEBLUST , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. lndien partijen voor een dienstverlening door  WEBLUST een totaalbedrag zijn overeengekomen is, dit altijd een richtplijs, tenzji partijen uitdrukkelijk en schrifteljik een vaste prijs, waarvan niet kan warden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. WEBLUST is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient WEBLUST de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Indien de lichtprijs meer dan 10% hoger uit gaat val1en, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. WEBLUST heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal WEBLUST prijs aanpassingen meedelen aan de klant.
 11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met  WEBLUST   op te zeggen indien hij  niet  akkoord gaat met de prij5Verhoging.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is WEBLUST gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan WEBLUST .
 3. . De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag WEBLUST zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan Zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijdevan de klant, zijn de vorderingen van WEBLUST op de klant onmidderlijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door  WEBLUST ,  dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan WEBLUST te betalen.

Opschortingrsecht

Tenzji de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan WEBLUST te verrekenen met een vordering op WEBLUST .

Verzekering

 1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings en waterschade evenals diefstal:
  • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • zaken van WEBLUST  die bij de klant aanwezig zijn
  • zaken die ender eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De klant geeft op eerste verzoek van WEBLUST de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partij en een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor WEBLUST enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. WEBLUST voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. WEBLUST heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te 1aten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordeiljkheid van de klant dat WEBLUST tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. lndien de klant er niet voor heeft gezorgd dat WEBLUST tijdig kan beginnen aan de  uitvoering van de overeenkomst komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/ of extra uren voor rekening van de klant.

lnformatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan WEBLUST .
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. lndien en voor zover de ktant dit verzoekt, retourneert WEBLUST de bet reffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk  de door  WEBLUST  redelijke wijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tussen WEBLUST en de klant word t aangegaan voor de duur van 1 Jaren , tenzij uit de aard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partij en de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 32 maanden, c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt de overeenkomst van rechtswege.
 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nooit een fatale termijn.  Bij overschrijding van deze termijn  moet de klant  WEBLUST  schriftelijk in gebreke stellen.

lntellectueel eigendom

 1. WEBLUST   behoudt alle intellectuele eigendomserchten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen· en modellenredl t, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, gesdlriften, dragers met gegevens of andere infor matie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectueleeigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van WEBLUST (laten) kopieren, aan derden tonen en/ofter beschikking stetlen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

 1. De klant houdt iedere informatie die hij (in welke vorm dan ook) van WEBLUST ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alleandere informatie betreffende WEBLUST waarvan hij weet of redelijkeiwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij k.an verwachten dat verspreiding ervan WEBLUST schade kan berokkenen.
 3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
  • die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
 5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.

Boetebecling

 1. Indiende andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5% van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van WEBLUST waar zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring

De klant vrijwaart WEBLUST tegenalle aanspraken van derden die verband houden met de door WEBLUST geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door WEBLUST geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan het geen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant WEBLUST daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen  WEBLUST  uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zogedetailleerd mogelij ke omschrijving van detekortkoming, zodat WEBLUST in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leidendat WEBLUST gehouden kan worden om andere werkzaamhedente verrichten dan zijnovereengkeomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan WEBLUST .
 2. Het is deverantwoordehjkhidevan de klantdat een ingebrekestelling WEBLUST  ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als  WEBLUST  eenovereenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan  WEBLUST  verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid WEBLUST

 1. WEBLUST  is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. I ndien WEBLUST aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. WEBLUST is nooit aansprakeiljk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien WEBLUST aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakeklijheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van(volledige) uitkering door een verzekeirngsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkhedi  beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingenop de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnengeen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbindingvan de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoedingvan WEBLUST vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontb inden wanneer WEBLUST toerekenbaartekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen,tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingendoor WEBLUST ni et bli jvendof tijdelijk onmogelijk, dankan ontbinding pas plaatsvinden nadat WEBLUST in verzuim is.
 3. WEBLUST heeft het recht de overeenkomst met de k.lant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingenuit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien WEBLUST kennis heeft genomen vanomst.andighedendie hemgoede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingenniet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burger1ijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van  WEBLUST  in de nakoming van enige verplichtingten aanzien van de klant niet aan WEBLUST kan worden toegerekend in een van de wil van WEBLUST  onafhankelijk e situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingenten aanzienvan de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van WEBLUST kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-,  elektriciteits- interne-t, compute-rentelecomstoringen; computeivirussen,stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor WEBLUST 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan warden die verplichtingen opgeschort totdat WEBLUST er weer aan kan vo ldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. WEBLUST is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoedingverschuldigd, ook niet alshet als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. WEBLUST is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te alien tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal WEBLUST  zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden warden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van WEBLUST .
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat WEBLUST bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandsrecht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar WEBLUST is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op  04 april 2023